پشیمان شدن خانم از طلاق

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقپشیمان شدن خانم از طلاق
محمد asked 4 سال ago

سلام خانمی اجرائیه صادر کرده و از طرق سامانه ارسال گردید و بعدا پشیمان شده و مهریه اش را هم می خواهد ببخشد دستور العمل آن چیست

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
راهشگر عضو سایت answered 4 سال ago

سلام همکارعزیز.بخشیدن مهریه دردفترخانه اسنادرسمی بایدانجام گیردالبته دفتراسنادرسمی ازدفترازدواج استعلام می نمایدودفترازدواج می نویسدزوجه درخواست اجراییه مهریه را نموده است که دراین حالت زوجه بامراجعه به دائره اجراثبت اسنادکنسل شدن درخواست خودش رامی نماید،وبرهمین اساس دفتراسنادرسمی بخشیدن مهریه راانجام می دهد( البته زوجه بایدحق بخشیده شدن مهریه راازنظرسنی داشته باشددرغیراین صورت بایدباولی خودش دردفتراسنادبرای بخشیدن مهریه حضورپیدانماید)

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->