مستثنی و غیر قابل توقیف بودن اموالی از بدهکار

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمستثنی و غیر قابل توقیف بودن اموالی از بدهکار
طاها asked 4 سال ago

آیا همه اموال بدهکار توسط طلبکار قابل توقیف است ؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه مجدی answered 4 سال ago

مطابق مقررات اموال ذیل از بدهکار ، قابل توقیف توسط طلبکار نمی باشد .
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد .
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است .
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود .
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها .
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است .
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد .مست

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->