راه های اعتراض به نتیجه رای دادگاه تجدید نظر

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتراه های اعتراض به نتیجه رای دادگاه تجدید نظر
رضا asked 4 سال ago

آیا در دادگاه حقوقی ، هیچ راهی برای اعتراض به نتیجه رای دادگاه تجدید نظر وجود ندارد؟
 
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
مریم answered 4 سال ago

ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م
آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف. احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب. قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۶۹
احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن ها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

۴- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.
اگر رای دادگاه تجدیدنظر با عنایت به موارد فوق قابلیت فرجام خواهی داشته باشد که در فرجه ی قانونی می توانید اقدام کنید و اگر رای صادره از دادگاه تجدیدنظر مشمول موارد معنونه در مواد فوق نمی باشد در این صورت رای دادگاه تجدیدنظر قطعی می باشد.
در صورتی که رای دادگاه تجدیدنظر قابلیت فرجان خواهی نداشته باشد..راه دیگر این است که به جهاتی که در ماده ی ۴۲۶ ذکر توجه بفرمائید.
ماده ۴۲۶ق.آ.د.م
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود
ماده ۴۲۶ *
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثربوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن انها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
اگر یکی از جهات ذکر شده در ماده ی معنونه وجود داشته باشد و فرجه ی بیست روزه نسبت به آرای حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر به اتمام نرسیده باشد نیز به اتمام نرسیده باشد می توانید اقدام به تقدیم و طرح دادخواست اعاده دادرسی نمائید.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->